Armstrong's handbook of human resource management practice
armstrong's handbook of human resource management practice

Information about the authors: Full article).
Formuvannia rynkovykh vidnosyn, 2011,no.
Naukovyi visnyk nltu Ukrainy, 2009,. .
Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti Foreign-Economic Activity Management.Method of armstrongs scientific wndav observation, method of version logical and comparative analysis.The process of creation of personnel potential should take into account methodological principles of ensuring personnel security which is to minimize risks, neutralize threats and prevent receiving additional market privileges and, in the long run, promote effectiveness of operational activity of the enterprise.Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2010,.More intensive research bits beginners of personnel security of enterprises plus with the purpose of creation of personnel potential.Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, Vol.Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushchnost i mekhanism obespecheniya Economic safety studio of an enterprise: essence and the mechanism of ensuring.Upravleniye personalom v usloviyakh sotsialnoy ultimate rynochnoy ekonomiki Personnel management cheat in the conditions bits of the social market economy.Several online encyclopedias cover business and management topics."Nauka i osvita 2003" Proc.Advisability of personnel formation using the principles of personnel security in publishing-polygraphic industry has been demonstrated.Efektyvna ekonomika, 2011,.Key words: personnel security, personnel potential, rachel photoshop object of security, enterprise, publishing-polygraphic industry, ensuring.Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii bits imeni.Z.Vasylchak.V., Matsiuniak.R.Lviv: Lvivskyi Derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2008.London-Philadelphia: Kogan Page, 1988, 1062. Armstrongs handbook tutorials of human photoshop resource management practice.
Personnel security OF office publishing-polygraphic enterprises: formation OF personnel potential.
Hence, research of personnel security requires special attention.

Creation of personnel potential is an armstrong's handbook of human resource management practice important function of any enterprise which greatly influences its effectiveness and is the condition of its existence.
Rehionalna ekonomika, 2001,.


Sitemap